नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

LRIMS मार्फत मालपोत कार्यालयहरुमा भएको दैनिक कारोबार विवरण

कृपया सबै कार्यालयहरु अथवा LRIMS लागु भएका कार्यालय छान्नुहोस।

Date:

देखिःकृपया विवरण खोज्नको लागि English मिति प्रयोग गर्नुहोला ।

Date:

सम्मःकृपया विवरण खोज्नको लागि English मिति प्रयोग गर्नुहोला ।